НАШИТЕ ЦЕЛИ

Контакти

Създаване на контакти и трайни връзки между български и чуждестранни фирми, сдружения, общински власти, културни институции, учебни заведения и др.;

Развитие

Насърчаване и подпомагане на развитието на малките и средни предприятия в Република България и на партньорството им със сходни организации от други страни;

Управление

Подпомагане на професионалното развитие и усъвършенстване на управленските умения на местни и регионални организации;

Колаборация

Свободен обмен на идеи, знания, умения за всестранно развитие на Балканския регион;

Култура

Изучаване историята на българите и на други народи, тяхната етнокултура, фолклор, литература, изкуство, запазените от миналото и новосъздадените традиции, празници и обичаи и всякакъв вид духовни ценности, представляващи капитал в културната съкровищница на човечеството и популяризирането им сред местните общности и по-специално сред младежта;

Сътрудничество

Укрепване на сътрудничеството, включително трансграничното между местни и регионални организации и институции за стимулиране на местното икономическо развитие и туризма, за повишаване на заетостта, за опазване и подобряване на околната среда, за изграждане на организационния и институционалния им капацитет;

За контакт

Трябват ви повече детайли? Моля свържете се с нас на посочените контакти.

Нашите проекти

Проектът „Блестящи планини”

Целта на проекта е да стимулира реализацията на местния потенциал на планинските райони за укрепване на тяхната стопанска среда и за популяризиране на стратегия за разнообразно развитие. По-спецално, в този проект и в стратегията за по-добро представяне на участващите в него райони се акцентира върху сектора на здравния и уелнес туризма.

МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И ЗАБАВА

Младежка доброволческа мрежа за културни и обществени инициативи

Проектът има за цел да създаде модел на стабилно и практично сътрудничество между млади хора от двете страни на Българо-Сръбската граница.

Проектът „Промоция на младежкото здраве”

Целта на проекта е да подпомогне изграждането на зона на добросъседски отношения и регионален просперитет, чрез социално сближаване на млади хора от областите Кюстендил и Ябланичка.

Проектът „Зелени посланици за предотвратяване на климатичните промени”

Повишаване на осведомеността на младите хора относно измененията в климата и отговорното екологично и гражданско поведение

Целта на проекта е да се повиши осведомеността на младите хора по въпросите на климатичните проблеми и отговорното екологично и гражданско поведение чрез подход на практическо сътрудничество, стимулиращ съвместното решаване на проблеми за подобряване на качеството на живот в граничния регион.

Проектът „Дигитална култура за регионално сближаване”

Проект за Иновативна база данни за повишаване на осведомеността в трансграничния регион относно регионалните и европейските аспекти на културата и по-доброто й съвместно използване.

Проектът „Дигитална природа”

Главната цел на проекта е да повиши привлекателността и видимостта на природните забележителности в българо-македонския трансграничен регион, предимно в интернет пространството, и по този начин да спомогне за реализацията на неусвоения потенциал за природен туризъм и за повишаване на конкурентоспособността на региона като единна туристическа дестинация.

Проектът „Биоразнообразие и изкуство от отпадъци”

Целта на проекта е да се повиши осведомеността на младите хора относно биоразнообразието и ефективното използване на ресурсите в региона чрез изкуство и културен обмен.

Проектът „Shift ->”

Преминаване към онлайн и офлайн предприемаческо обучение

Проектът е ориентиран към българо-македонския граничен регион, който се сблъсква с проблеми като високата безработица и емиграцията, които са особено отчетливи сред младите хора.

Проектът „Усещане за светлина”

Проектът има за цел да извлече полза от световната страст към фотографията, да използва това разрастващо се хоби като инструмент и ресурс за създаване на възможности за образование, да изостри чувствителността на хората към отрицателните обществени и екологични явления, но и да използва интереса им към фотографията, за да допринесе за развитието на творческата икономика, на важни области от туризма и културата, за опазването и защитата на околната среда и за насърчаването на развитието в селските райони.

Свържете се с нас

Адрес

Кюстендил 2500, ул. Виница 7

Email: nofrontiers21@abv.bg

За контакт

Софка Ташчиева
GSM: +359 887 892 194

Мариана Пампорова-Стойчева
GSM: +359 898 450 463