„Без граници 21 век” е сдружение с нестопанска цел създадено през 2005 г., чиято дейност до момента е изключително в сферата на трансграничното и транснационалното сътрудничество.

Целите на сдружението са:

  • Създаване на контакти и трайни връзки между български и чуждестранни фирми, сдружения, общински власти, културни институции, учебни заведения и др.;
  • Насърчаване и подпомагане на развитието на малките и средни предприятия в Република България и на партньорството им със сходни организации от други страни;
  • Подпомагане на професионалното развитие и усъвършенстване на управленските умения на местни и регионални организации и институции;
  • Свободен обмен на идеи, знания, умения за всестранно развитие на Балканския регион;
  • Изучаване историята на българите и на други народи, тяхната етнокултура, фолклор, литература, изкуство, запазените от миналото и новосъздадени традиции, празници и обичаи и всякакъв вид духовни ценности, представляващи капитал в културната съкровищница на човечеството и популяризирането им сред местните общности и по-специално сред младежта;
  • Укрепване на сътрудничеството, включително трансграничното, между местните и регионални организации и институции за стимулиране на местното икономическо развитие и туризма, за повишаване на заетостта, за опазване и подобряване на околната среда, за изграждане на организационния и институционалния им капацитет;