Продължителност на проекта: 21 месеца

Начална дата на проекта: 1.1.2024 г.

Крайна дата на проекта: 30.9.2025 г.

Европейска програма: Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ – 2021 – Граждани – Мрежа от градове (Вж. повече на https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_bg

Финансираща организация: Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)

Брой на партньорите: 15 партньора от 14 страни (Чехия, Естония, Финландия, Австрия, Полша, Португалия, Италия, България, Швеция, Герамания, Испания, Гърция, Словакия, Ирландия, Нидерландия)

Профил на партньорските организации: 6 местни инициативни групи (МИГ), 4 общини, 6 неправителствени организации (НПО)

Водещ партньор:  Сдружение SPLAV. Чехия

Партньор от българска страна: Сдружение „Без граници 21 век“ (НПО)

Крайни бенефициенти от българска страна: Община Бобов дол и Средно училище  „Христо Ботев“ (ученици на възраст 16+ години)

Цел на проекта:

Целта на проекта е активно анажиране и овластяване на нашите граждани от селските и периферните райони на Европа, особено на младите хора, по отношение на демократичните процеси, свързани с Европейския съюз (ЕС) и на местно ниво – т.е.  „Отдолу нагоре“. Считаме предстоящите избори за Европейски парламент през 2024 г. за импулс не само за европейската политика, но и за процес, който ще окаже силно влияние върху живота на гражданите от селските и периферните райони, които представляваме. Също така новите явления, които поставят под въпрос честността на изборите (реч на омразата, дезинформация, фалшиви новини, подвеждащо съдържание, заплахи за киберсигурността, консервативни промени, политически недоволства), оказват влияние върху качеството на живота на жителите на селските райони. Като цяло се смята, че гражданите от селските и периферните райони са по-слабо информирани и следователно недостатъчно представени в демократичните процеси в ЕС. Надяваме се, че чрез програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) ще разработим и приложим мерки, които ще отговорят на реалните нужди на нашите малки, периферни и селски общности в това отношение и които ще улеснят обмена, мирните отношения и взаимното разбирателство между европейските граждани.

EU Grants: Event description sheet