Младеж, култура и забава

Проект на сдружение "Без граници 21 век"

 

 

 

English Srpski

 

 

меню

 

 

финансиране

 

Този проект се съфинансира от Европейския съюз, Съвместен Фонд за малки проекти България Сърбия и Черна гора 2004, BG2004/016- 785.01.02.01.002- 04SER01/11/052

 

 

за проекта

МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И ЗАБАВА - Младежка доброволческа мрежа за културни и обществени инициативи

Проект на ЕС, програма "Добросъседство", Финансиран от Програма “ФАР”

 

Проектът има за цел да създаде модел на стабилно и практично сътрудничество между млади хора от двете страни на Българо-Сръбската граница.

 

Ще бъде изградена трансгранична младежка доброволческа мрежа за културни и обществени инициативи. Тя ще има доброволчески секции в 5 общини от област Кюстендил в България и 5 общини в областите Ябланичка, Бор, Ниш и Пчинска в Сърбия.

 

Проектът ще насърчи културния обмен и ще мотивира младите хора за участие в съхранението и развитието на културните традиции в граничния регион. Ще постигне културно и социално сближаване на младежи от двете страни на границата на устойчива и дългосрочна основа.

 

Партньори в изпълнението на проекта са:

 • Сдружение "Без граници 21 век", Кюстендил, Република България и
 • Ресурсен център Лесковац, Република Сърбия.

Период на изпълнение: 30 ноември 2006 г. - 31 октомври 2007 г.

 

Финансиращи програми:

Европейски съюз, програма "Добросъседство" чрез програма ФАР - 89% от стойността на проекта и Сдружение "Без граници 21 век" - 11% от стойността на проекта.

 

Стойност на проекта: 45 155 Eвро

Проектът се финансира от Съвместния фонд за малки проекти България - Сърбия 2004 на Европейския съюз. Фондът подкрепя малки проекти, от типа "хора за хора" и "меки" мерки за местно развитие в граничните райони и подобряване на социално-икономическото им развитие.
Фондът подкрепя и създаването на мрежи за сътрудничество от двете страни на границата, както и установяването на връзки между тях и по-широките мрежи на Европейския съюз.

 

Главните цели на проекта са:

 • Да подпомага изграждането на зона на добросъседски отношения и регионален просперитет, чрез развитие на трансграничните връзки и социално-икономическо сближаване в българо-сръбския граничен регион.
 • Да се постигне устойчиво и дългосрочно партньорство между младежи в граничния регион, за изпълнение на съвместни дейности и инициативи с трансграничен характер.

Специфична цел на проекта:

Да създаде модел на стабилно и практично сътрудничество между млади хора от двете страни на границата, с цел развитие на културните връзки и социално сближаване в българо-сръбския граничен регион.

 

Целевите групи на проекта са:

 • младежи от областите Кюстендил, Ябланичка, Бор, Ниш и Пирот;
 • родители и училищни настоятели от същите области;
 • учители, възпитатели и експерти в културни и образователни институции;
 • граждански и бизнес-организации, ориентирани към култура и образование;
 • местни власти и медии.

Дейностите по проекта включват :

 • Изграждане на трансгранична доброволческа младежка мрежа за културни и обществени инициативи с наименование "Инициатива за бъдеще" на територията на област Кюстендил, РБългария и области Ябланичка, Бор, Ниш и Пчинска, РСърбия.
 • Тематично обучение на целевите групи от младежи с по два модула. В България те са: "Балкански културни традиции, обичаи и фолклор" и "Балкански хумор и сатира".
 • Провеждане на Фестивал на хумора и шегата в Кюстендил, включващ и регионални културни традиции и обичаи.
 • Отпечатване и разпространение на материали за дейностите по проекта, включително триезичен алманах с визуален и словесен хумор.

С проекта се търси постигането на следните резултати:

 • Създаване на устойчива трансгранична младежка общност за културни и обществени инициативи;
 • Приобщаване на младите хора към Балканската култура и съхранението на културните традиции в граничния регион;
 • Насърчаване на културния обмен и социалното сближаване на младежи от двете страни на границата;
 • Популяризиране на младежките инициативи за културно-образователното сътрудничество в граничния българо-сръбски регион;
 • Осведоменост и прозрачност за практическите резултати от изпълнението на проекта, финансиран от програми на Европейския съюз.

Copyright © 2007 network-youth.com