Младеж, култура и забава

Проект на сдружение "Без граници 21 век"

 

 

 

English Srpski

 

 

меню

 

 

финансиране

 

Този проект се съфинансира от Европейския съюз, Съвместен Фонд за малки проекти България Сърбия и Черна гора 2004, BG2004/016- 785.01.02.01.002- 04SER01/11/052

 

 

за партньорите

Без граници 21 век

Без граници 21 век е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Целите на сдружението са:

 • Създаване на контакти и трайни връзки между български и чуждестранни фирми, сдружения, общински власти, културни институции, учебни заведения и др.;
 • Насърчаване и подпомагане на развитието на малките и средни предприятия в Република България и на партньорството им със сходни организации от други страни;
 • Подпомагане на професионалното развитие и усъвършенстване на управленските умения на местни и регионални организации и институции;
 • Свободен обмен на идеи, знания, умения за всестранно развитие на Балканския регион;
 • Изучаване историята на българите и на други народи, тяхната етнокултура, фолклор, литература, изкуство, запазените от миналото и новосъздадени традиции, празници и обичаи и всякакъв вид духовни ценности, представляващи капитал в културната съкровищница на човечеството и популяризирането им сред местните общности и по-специално сред младежта;
 • Укрепване на сътрудничеството, включително трансграничното, между местните и регионални организации и институции за стимулиране на местното икономическо развитие и туризма, за
  повишаване на заетостта, за опазване и подобряване на околната среда, за изграждане на организационния и институционалния им капацитет;
 • Полагане на грижи за хора в неравностойно социално положение (хора с увреждания, сираци, хора в напреднала възраст и др.) и подпомагане на цялостната им интеграция в обществото.

 

Ресурсен център Лесковац

Ресурсен център Лесковац е неправителствена организация, създадена през 2002 година. Тя е част от мрежа от ресурсни центрове в РСърбия.

 

Центърът се стреми да подпомага местното икономическо развитие, да повишава информираността на населението чрез осъществяване на местни, регионални и международни инициативи и програми за развитие, насочени към укрепването на гражданското общество, върховенството на закона, човешките права и свободи като основни предпоставки за приобщаване към съвременните демократични общества в Европейския съюз.

 

Понастоящем Ресурсен център Лесковац работи в няколко области - всички свързани с развитието и повишаването на капацитета на местната общност. В съответствие със своите цели, центърът е разработил програми за основните направления на своята дейност:

 • Програма за развитие на местната общност, разработена с цел повишаването на капацитета на местната общност и на индивидуалните й членове чрез просвещаване и обучение, подобряване на информационния поток, провеждане на кампании и инициативи и др. Целта е да се повиши осведомеността на местното население по различни въпроси и да му се помогне да разбере и да премине през процеса на преход, както и да се подготви за интеграция в Европейския съюз.
 • Програма за утвърждаване на младежта, с която се цели да се помогне на младежите от местната общност да развиват и дават израз на своето творчество, да представят своите произведения, но и да им се осигури подходящо образование и обучение. Една от целите на програмата е участниците да се включват активно в разработката на програми и да се избягва пасивното им присъствие. Освен работата си по проекти, Ресурсен център Лесковац организира и филмови прожекции, изложби на произведения на млади художници, популяризиране на техни книги, и др. или предоставяне на техническа и организационна помощ на младите хора, за да могат те да постигнат целите си.
 • Програма за толерантно отношение, създадена с цел да се стимулират добросъседските отношения между различни етнически групи в местната общност и да се повиши осведомеността по въпросите на противодействието на дискриминацията. Ресурсен център Лесковац е член на мрежата "Обединени срещу расизма".

Ресурсен център Лесковац реализира своите цели чрез прилагане на подход на активни взаимоотношения и комуникации (стратегически консултации, обмен по програми), както и чрез сътрудничество с местните неправителствени организации, автори на проекти и партньори, местни дейци на културата, различни общински служби. Изпълнението на целите на Ресурсния център зависи в голяма степен от сътрудничеството с местните власти.

 

Copyright © 2007 network-youth.com